• darkblurbg

 

 

ACT-wijs  

Werkafspraken, 25 mei 2018

Registratie en beroepsethiek:
ACT-wijs is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Met deze registratie laat ACT-wijs zien dat de kwaliteit van het professioneel handelen en beroepsuitoefening geborgd is. Opname in het register stelt controleerbare eisen. Meer informatie over de eisen is te vinden op de website van de NFG. https://www.de-nfg.nl

Vertrouwelijkheid:
ACT-wijs werkt volgens de richtlijnen van de AVG en behandelt informatie over cliënten en hun omstandigheden vertrouwelijk. Voor meer informatie over de AVG: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg

  • Wij vragen toestemming aan cliënten als wij menen dat het noodzakelijk is om met derden vertrouwelijke informatie uit te wisselen.
  • Wanneer de cliënt zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is/wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
  • Hoe ACT-wijs omgaat met de privacy van cliënten en derden staat beschreven in het privacy reglement welke te vinden is op de site van ACT-wijs

Eigen verantwoordelijkheid van cliënt of opdrachtgever:
Cliënten en professionals dragen de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die ACT-wijs en de cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna.

De verantwoordelijkheid van ACT-wijs bestaat vooral uit/ligt vooral in:

  • Het bieden van een systemisch of individueel behandeltraject waarbij disfunctionele patronen van denken, voelen en doen worden geanalyseerd, inzichtelijk worden gemaakt en besproken.
  • Handvatten bieden aan cliënten bij het ombuigen van de disfunctionele patronen naar functionele patronen.
  • Het herkennen van emotionele / psychische problematiek van de cliënt, deze zichtbaar te maken en handvatten bieden bij het oplossen hiervan, ofwel zelf ofwel door verwijzing.

Wanneer je ontevreden bent:
Indien een opdrachtgever en/of cliënt, niet tevreden is over de uitvoering van de dienstverlening door aCT-wijs, dan wordt van hen verwacht hun ontevredenheid over het handelen of gedraging kenbaar te maken aan ACT-wijs. Dit kan mondeling of schriftelijk. Na de ontvangen klacht wordt een bemiddelingsgesprek gepland.
Indien nodig kan er gebruik gemaakt worden van onze onafhankelijke klachtencommissie. Zij zullen de klacht verder behandelen.

 

Algemene voorwaarden


1. Definities
Opdrachtnemer: ACT-wijs in de persoon van Marian Rekers. Opdrachtgever: de wederpartij van ACT-wijs (opdrachtnemer), anders dan cliënt.
Cliënt: de hulpvrager waar de opdrachtnemer zijn diensten aanbiedt.

2. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij afzeggingen van individuele gesprekken, door cliënten of opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

3. Vertrouwelijke informatie - geheimhouding
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de cliënt.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Daarom zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de cliënt of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, daarom kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.                                                   
f. De cliënt heeft het recht om de therapeut te vragen het dossier te vernietigen. Dit kan schriftelijk en dient ondertekend te worden door cliënt en therapeut.                                                                           

4. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever en/of cliënten zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

5. Klachtenprocedure
Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken. Als we er samen niet uitkomen is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. ACT-wijs heeft er voor gekozen de klachtenafhandeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen. Via hen komt u in contact met Quasir, waar de praktijk bij aangesloten is. Voor meer informatie: de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) www.de-nfg.nl

6. Wijziging van de voorwaarden
De versie die op de website van ACT-wijs staat op het moment van aangaan van de overeenkomst is altijd geldig. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden binnen 24 uur op de website geplaatst.

7. Ethische gedragscode
ACT-wijs in de persoon van Marian Rekers werkt volgens de ethische waarden en beroepscode voor de psychosociaal therapeut die te vinden is op de site van de NFG. ACT-wijs werkt met samenwerkingspartners die elk afzonderlijk een eigen beroepscode kennen.